Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕιδήσειςΧωρίς ειδική άδεια χειρισμού τα μικρά περονοφόρα

Χωρίς ειδική άδεια χειρισμού τα μικρά περονοφόρα

Η προσπάθεια απλοποίησης της νομοθεσίας, σε συνδυασμό με αιτήματα για φθηνότερη ικανοποίηση της ζήτησης οδηγών στις αποθήκες, δεν λειτουργεί πάντα.

Με πρόσφατη τροποποίηση, για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χειρισμού γερανοφόρων μηχανημάτων έργου απαιτείται πλέον άδεια ανάλογα με την ισχύ και την ανυψωτική ικανότητα του μηχανήματος.

Οι σχετικές αλλαγές έγιναν με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των επιχειρηματικών πάρκων – Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης».

Στο εξής, για το χειρισμό μηχανημάτων έργου που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (για εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και έχουν συνολική ισχύ κινητήρων άνω των 10 kW και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως 2,5 τόνων, σύμφωνα με την απόφαση οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄519), δεν απαιτείται η προηγούμενη λήψη άδειας ή αναγγελίας, και η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα.

Φυσικά, για μεγαλύτερα βάρη απαιτείται η σχετική άδεια. Συγκεκριμένα, για μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως 4 τόνων, απαιτείται είτε πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας, είτε λήψη αντίστοιχης άδειας και προϋπηρεσία σε μικρότερη κατηγορία βαρών. Για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία σε κάθε υποκατηγορία της κάθε ειδικότητας, ανεξάρτητα από την απαίτηση προηγούμενης λήψης άδειας ή πιστοποίησης τεχνικής επάρκειας, ακόμα και αν η σχετική προϋπηρεσία ασκείται σε μηχανήματα έργου κάτω του ορίου των 10 kW.

Τέλος, για μεγαλύτερα βάρη δεν αρκεί η πιστοποίηση προϋπηρεσίας και απαιτείται η λήψη αντίστοιχης άδειας.

Σύμφωνα με την απόφαση, η πιστοποίηση τεχνικής επάρκειας παρέχεται από κατάλληλα διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με το πρότυπο «ELOT ΕΝ ISO 17024», βάσει σχημάτων πιστοποίησης επαγγελματικής εξειδίκευσης και δεξιοτήτων. Τα σχήματα πιστοποίησης σχεδιάζονται κυρίως ως προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η κατάρτιση των εργαζομένων αφορά την παρακολούθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, των οποίων οι στόχοι, η διάρκεια, το περιεχόμενο, οι απαιτήσεις ως προς τους εκπαιδευτές και η διαδικασία εξέτασης καθορίζονται με την παραπάνω απόφαση. Το σχήμα πιστοποίησης, εκτός από την υποχρεωτική κατάρτιση, είναι δυνατό να προβλέπει, ως συμπληρωματική απαίτηση, προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία.

Για το νομοθέτη, η πιστοποίηση και η λήψη άδειας, ως τρόποι άσκησης αυτής της επαγγελματικής δραστηριότητας, θεωρούνται ισοδύναμοι. Το πιστοποιητικό τεχνικής επάρκειας που εκδίδεται, κοινοποιείται με ευθύνη του ασκούντος την επαγγελματική δραστηριότητα προς την οικεία Περιφέρεια για τη διενέργεια των ελέγχων.

Η επαγγελματική εμπειρία ως προϋπόθεση για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου για το σύνολο των ειδικοτήτων μπορεί να αντικαθίσταται με την παρακολούθηση ενός ή περισσότερων ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Το ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζεται και η ακριβής αντιστοίχιση της αποκτηθείσας τεχνικής επάρκειας μέσω του προγράμματος κατάρτισης με χρόνο προϋπηρεσίας.

Είναι προφανές ότι από κάπου πρέπει να ξεκινήσει κανείς σε αυτό το επάγγελμα, αλλά τόσο μεγάλη απλοποίηση έχει δυνητικά κινδύνους, καθώς οι 2,5 τόνοι φορτίου δεν είναι αμελητέο βάρος για να ανατεθεί σε ανειδίκευτους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ