Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήCLUBΜισθωμένα φορτηγά για εμπορευματικές μεταφορές

Μισθωμένα φορτηγά για εμπορευματικές μεταφορές

Μπορεί να άργησε… μερικά χρόνια η ενσωμάτωση των τροποποιήσεων από το 2021 της Οδηγίας 2006/1 για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, αλλά πλέον το νομικό πλαίσιο διευκολύνει τις διασυνοριακές μισθώσεις. Και μάλιστα μπορεί να γίνει μοχλός που θα επιταχύνει μερικώς την ανανέωση του γερασμένου στόλου των φορτηγών στην Ελλάδα, ιδίως σε μεγάλες μεταφορικές επιχειρήσεις, οι οποίες πλέον μπορούν να μισθώνουν και οι ίδιες φορτηγά σε άλλες επιχειρήσεις, εάν για οποιονδήποτε λόγο προσωρινά δεν έχουν κάποιο μεταφορικό έργο.

Προς το παρόν, το ανώτατο χρονικό διάστημα μίσθωσης φορτηγών περιορίζεται σε δύο μήνες, αλλά τίποτα δεν περιορίζει συνεχείς επαναλήψεις ή αναθεώρηση των όρων, όταν ισορροπήσει ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεταφορικών επιχειρήσεων.

Στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ευελιξίας των επιχειρήσεων που μεταφέρουν εμπορεύματα για ίδιο λογαριασμό (Φ.Ι.Χ.) ή για λογαριασμό τρίτων (Φ.Δ.Χ.), αλλά και στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στοχεύει ο νέος νόμος 5058/2023 (βλ. ΦΕΚ 170 Α/2023), ο οποίος διευκολύνει τη μίσθωση φορτηγών από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου του ν. 2155/1993 (ΦΕΚ 104 Α’), ώστε να καλύπτουν τη βραχυπρόθεσμη αύξηση της ζήτησης ή να αντικαθιστούν οχήματα ελαττωματικά ή με βλάβη.

Με το άρθρο 4 επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο ελληνικό έδαφος οχήματα που έχουν μισθώσει επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον:

α) Το όχημα έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιουδήποτε κράτους-μέλους και, κατά περίπτωση, χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα.

β) Η σύμβαση αφορά μόνο τη διάθεση οχήματος χωρίς οδηγό και δεν συνοδεύεται από σύμβαση παροχής υπηρεσιών που συνομολογείται με την ίδια επιχείρηση και αφορά τον οδηγό ή το βοηθητικό προσωπικό.

γ) Το μισθωμένο όχημα βρίσκεται κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης στην αποκλειστική διάθεση της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί.

δ) Το μισθωμένο όχημα οδηγείται από το ίδιο το προσωπικό της επιχείρησης που το χρησιμοποιεί.

Υποχρεωτικά, μέσα στο μισθωμένο όχημα πρέπει να είναι διαθέσιμη η σύμβαση μίσθωσης του οχήματος ή επικυρωμένο απόσπασμα αυτής της σύμβασης, που περιέχει ιδίως το όνομα του εκμισθωτή, το όνομα του μισθωτή, την ημερομηνία και τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τα στοιχεία του οχήματος.

Εάμ ο οδηγός δεν είναι εκείνος που μισθώνει το όχημα, πρέπει υποχρεωτικά να είναι διαθέσιμη η σύμβαση εργασίας του οδηγού ή επικυρωμένο απόσπασμα της σύμβασης αυτής, που περιέχει ιδίως το όνομα του εργοδότη, το όνομα του υπαλλήλου, την ημερομηνία και τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας ή πρόσφατη απόδειξη καταβολής μισθού.

ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Μεταφορικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα μπορούν να χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα για οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα οχήματα που τους ανήκουν.

Όταν το μισθωμένο όχημα έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους-μέλους, τότε το μισθωμένο όχημα μπορεί να χρησιμοποιείται σε ελληνικό έδαφος μόνο για περίοδο δύο διαδοχικών μηνών, και η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό όριο των δύο μηνών.

Η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί αριθμό μισθωμένων οχημάτων που δεν υπερβαίνει το 25% του στόλου φορτηγών οχημάτων που βρίσκεται στη διάθεσή της την ημέρα κατά την οποία αρχίζει να χρησιμοποιεί το μισθωμένο όχημα.

Στην περίπτωση μεταφορικής επιχείρησης η οποία έχει συνολικό στόλο έως 4 φορτηγά, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ενός ακόμη οχήματος.

Για το μισθωμένο όχημα εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο (με ισχύ ίση με τη διάρκεια της σύμβασης) της ενωσιακής άδειας που έχει εκδοθεί προς τη μεταφορική επιχείρηση, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

Με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η χρήση μισθωμένων φορτηγών και για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό, αλλά προκειμένου για μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων, τα φορτηγά πρέπει να υπερκαλύπτουν τα όρια εκπομπής ρύπων «Euro ΙV» ή μεταγενέστερα.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

Οι μη μεταφορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μη μεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα, μπορούν να μισθώνουν –υπό την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου– φορτηγά οχήματα των δήμων, καθώς και των ανωνύμων εταιρειών και επιχειρήσεών τους.

Τα φορτηγά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση έργου που έχει αναθέσει ο εκμισθωτής στον μισθωτή, εφόσον η μίσθωση του οχήματος, οι όροι της μίσθωσης, καθώς και το ύψος του μισθώματος προβλέπονται στους όρους ανάθεσης του έργου.

ΚΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα μπορούν να εκμισθώνουν τα οχήματα που διαθέτουν –και για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια φορτηγού Δ.Χ. ή ανεξάρτητη άδεια ρυμουλκούμενου– σε επιχειρήσεις, μεταφορικές ή μη, ή επαγγελματίες με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μη μεταφορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μη μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα μπορούν να εκμισθώνουν τα οχήματα που διαθέτουν και για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια φορτηγού ιδιωτικής χρήσης ή ανεξάρτητη άδεια ρυμουλκούμενου, σε επιχειρήσεις μη μεταφορικές ή επαγγελματίες με εγκατάσταση στην Ελλάδα.

ΜΙΣΘΩΣΗ VAN

Επιχειρήσεις μη μεταφορικές και επαγγελματίες μη μεταφορείς, καθώς επίσης νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που δεν ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, μπορούν να μισθώνουν φορτηγά ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος έως και 3,5 τόνους, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος ή των ιδιωτικών μεταφορικών αναγκών τους.

Η άδεια κυκλοφορίας αυτών των ελαφρών φορτηγών πρέπει να γράφει ότι ανήκει σε επιχείρηση εκμίσθωσης αυτοκινήτων, και οι μισθώσεις αυτές πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Για τις μισθώσεις που καταρτίζονται ανάμεσα σε μεταφορική επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα, ως εκμισθώτρια, και επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μισθώτρια, και αφορούν όχημα που έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, η σύμβαση μίσθωσης γνωστοποιείται από την εκμισθώτρια στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας της έδρας του οχήματος, τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης.

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ρυθμίζεται η εγκατάσταση φορτιστών στα αμαξοστάσια των ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ, χωρίς οικοδομική άδεια και χωρίς έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή βεβαίωση μηχανικού.

Επίσης, παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2024 η λειτουργία του ΟΑΣΘ σε καθεστώς εκκαθάρισης εν λειτουργία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ