Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
ΑρχικήCLUBΝέα παράταση για τα μικρά βυτιοφόρα

Νέα παράταση για τα μικρά βυτιοφόρα

Με εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ 9ΛΙΔ465ΧΘΞ-ΞΗΗ) γνωστοποιείται η δυνατότητα παράτασης μέχρι τον Ιούνιο του 2027 των παρεκκλίσεων από τον κανονισμό ADR σε εθνικό επίπεδο (απόφαση Ε.Ε. 2023/1198-21.6.2023).

Η απόφαση έχει εφαρμογή μόνο για βυτιοφόρα οχήματα μεικτής μάζας κάτω των 4 τόνων, με δεξαμενές πάχους περιβλήματος μικρότερο των 3 χιλιοστών, τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1991 και 31ης Δεκεμβρίου 2002 και διενεργούν τοπικές μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης (UN 1202).

Προκειμένου τα οχήματα τα οποία εμπίπτουν στο καθεστώς των παρεκκλίσεων να υπαχθούν στην εν λόγω παράταση, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών ώστε να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας με αναγραφή της ημερομηνίας 30.6.2027 στο πεδίο H «Διάρκεια ισχύος» της άδειας κυκλοφορίας τους. Η έκδοση της νέας άδειας γίνεται ατελώς σύμφωνα με την α.π. οικ. Α 34465/2669/25.6.2014 (ΑΔΑ: 7Θ4Γ1-4Φ5).

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος στο ΚΤΕΟ, θα ελέγχεται η άδεια κυκλοφορίας και σε περίπτωση μη αναγραφής της παραπάνω ημερομηνίας λήξης, θα σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στον κωδικό 1404 «Ελλείψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας» του Παραρτήματος Ι της υ.α. οικ. 19111/192 (βλ. ΦΕΚ Β’ 1003/2019).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ