Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήCLUBΥποχρεωτικά POS σε μεταφορές, αποθήκευση και ταξί

Υποχρεωτικά POS σε μεταφορές, αποθήκευση και ταξί

Υποχρεωτικές είναι από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι πληρωμές μέσω POS, η δήλωση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών και η χρήση συστημάτων άμεσων πληρωμών IRIS για όλους τους επαγγελματίες που συναλλάσσονται με πελάτες λιανικής, σε μεταφορές, αποθήκευση και ταξί.

Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7115/Β/2023, οι υπουργοί «Εθνικής Οικονομίας» και «Οικονομικών και Ανάπτυξης» αποφάσισαν την επέκταση της υποχρέωσης εφοδιασμού και χρήσης συσκευών POS και υπηρεσιών IRIS σε περισσότερους επαγγελματίες, και ιδίως σε μεταφορές, αποθήκευση και ταξί, εφόσον παρέχουν υπηρεσίες σε καταναλωτές ή λειτουργούν με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 7115/Β/2023. Ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης ορίστηκε η 31η Ιανουαρίου 2024.

Από τους δικαιούχους πληρωμής εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, όπως αυτή πιστοποιείται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α’ 115).

Οι υπόχρεοι με ΚΑΔ που δεν υποχρεούνταν και δεν διέθεταν τερματικά αποδοχής καρτών ή/και επαγγελματικό λογαριασμό κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης, υποχρεούνται στην προμήθεια και θέση σε λειτουργία τερματικών αποδοχής καρτών, καθώς και στη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού, από 01.01.2024.

Κατ’ εξαίρεση, ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα από 01.02.2024 έως και 01.03.2024, αναστέλλεται η επιβολή προστίμου (1.500 ευρώ) στους νέους υπόχρεους, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν καταθέσει νόμιμα σχετικό αίτημα για την προμήθεια τερματικού αποδοχής καρτών ως και 31.01.2024 και αναμένουν την εγκατάστασή του.

Ως υπόχρεοι λογίζονται ιδίως οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 που λειτουργούν με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), η «Εκμετάλλευση ταξί – ΚΑΔ 49.32», υδραυλικοί, ξυλουργοί, ηλεκτρολόγοι κ.ά., αλλά και όλοι οι αυτόματοι πωλητές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ