Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΕιδήσεις«Επίναυλος» 30% στα ταξί 6-9 θέσεων του Ν. Αιγαίου

«Επίναυλος» 30% στα ταξί 6-9 θέσεων του Ν. Αιγαίου

Αύξηση 30% στα κόμιστρα των ταξί ισχύουν για τα επιβατηγά δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ) οχήματα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου που έχουν χωρητικότητα έξι έως εννέα θέσεων, αποκλειστικά στην περίπτωση που μεταφέρουν πέντε έως οκτώ επιβάτες, μετά από τροποποίηση της αρχικής απόφασης κυκλοφορίας τέτοιων οχημάτων πιλοτικά στη συγκεκριμένη νησιωτική Περιφέρεια.

Οι αλλαγές γίνονται με απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών (ΦΕΚ 3611 Β/2022, ΑΔΑ 9ΣΛΧ465ΧΘΞ-Ρ7Ξ) η οποία επικαλείται την ανάγκη τροποποίησης τόσο της παρ. 10 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 62818/2.03.2022 απόφασης προκειμένου να αυξηθεί η προθεσμία ταξινόμησης και θέσης κυκλοφορίας των ΕΔΧ ταξί αυτοκινήτων από έξι έως εννέα θέσεων που αντικαθιστούν ΕΔΧ ταξί αυτοκίνητα με έδρα διοικητική μονάδα που ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όσο και του άρθρου 5 της ίδιας απόφασης, ύστερα από την έκδοση της απόφασης «Καθορισμός κομίστρου για επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα – ταξί» (ΦΕΚ 3136 Β’/2022).

Πρακτικά, η παρ. 10 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 62818/2.03.2022 απόφασης «Αντικατάσταση ΕΔΧ – ταξί αυτοκινήτων με έδρα εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με επιβατηγά οχήματα από έξι έως εννέα θέσεων» (ΦΕΚ 1086 Β’) αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Οι δικαιούχοι των αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ ταξί αυτοκινήτου από έξι έως εννέα θέσεων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις των παρ. 7 και 9 δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης αυτής να ταξινομήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία αυτό το αυτοκίνητο.

»Αν παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα χωρίς να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, τότε ο Περιφερειάρχης ανακαλεί τη σχετική απόφασή του. Σε αυτή την περίπτωση, δύναται ο Περιφερειάρχης να εφαρμόσει εκ νέου τη διαδικασία του άρθρου αυτού, ώστε να καλυφθεί ο αριθμός που είχε καθοριστεί με την αρχική πρόσκλησή του».

Το άρθρο 5 (τιμολόγιο) της υπ’ αρ. 62818/2.03.2022 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Το τιμολόγιο των ΕΔΧ – ταξί αυτοκίνητων της παρούσης είναι αυτό που καθορίζεται με την υπ’ αρ. 191290/2.06.2022 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός κομίστρου για επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα – ταξί (ΕΔΧ – ταξί)» (Β’ 3136). Ωστόσο, στην περίπτωση που αυτά μεταφέρουν από πέντε έως και οκτώ επιβάτες, το τιμολόγιο που καθορίζεται στις γραμμές 1, 2, 3 και 5 του Πίνακα της παρ. 1, καθώς και στην παρ. 5 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ