Σημαντικές ειδήσεις

Νέος σχεδιασμός για την ηλεκτροκίνηση

Αλλαγές στο σχεδιασμό για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές ετοιμάζει η κυβέρνηση, μέσα από το αναθεωρημένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα.

Στον τομέα των μεταφορών εστιάζει στη διείσδυση μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, στη ραγδαία μείωση της μοναδιαίας κατανάλωσης ενέργειας ανά τύπο οχήματος, στη διείσδυση των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς (7% στο πετρέλαιο κίνησης ήδη από το 2019 και τουλάχιστον 3,3% στη βενζίνη από φέτος), στον πλήρη εξηλεκτρισμό των σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς και στην αύξηση της συμμετοχής των μέσων μεταφοράς σταθερής τροχιάς στο μεταφορικό έργο, ελπίζοντας ότι τα μέτρα αυτά θα μεταβάλουν πλήρως, έως το τέλος της επόμενης δεκαετίας, την τεχνολογική διάρθρωση και μείγμα καυσίμων στον τομέα των μεταφορών.

Βέβαια, για τη ναυτιλία ο στόχος της προώθησης τεχνολογιών για μείωση εκπομπών σε εναρμόνιση με την απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας τον Απρίλιο του 2018 για μείωση των εκπομπών κατά 50% ως το 2050 με έτος αναφοράς το 2008 και οριστική εξάλειψή τους ως το έτος 2100, κρίνεται μάλλον συντηρητικός, καθώς ειδικά στα λιμάνια το πρόβλημα είναι… ορατό.

Βασικά, το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) καθορίζει πιο φιλόδοξους εθνικούς Στόχους έως το 2030, τόσο σε σχέση με το αρχικό σχέδιο του περασμένου Ιανουαρίου που είχε σταλεί για αξιολόγηση προς τις υπηρεσίες της Ε.Ε., όσο και με κεντρικούς Ευρωπαϊκούς στόχους.

Πιο συγκεκριμένα θέτει υψηλότερο στόχο μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για να γίνει δυνατή η μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, αυξάνει το στόχο για διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και δρομολογεί την ταχύτερη απολιγνιτοποίηση (στερεά καύσιμα) στην ηλεκτροπαραγωγή μέχρι το 2028, δίνοντας περιβαλλοντική κάλυψη στις εισαγωγές φυσικού αερίου και στην αλλαγή των στρατηγικών αποθεμάτων ενέργειας. Εξετάζεται επίσης η δυνατότητα έγχυσης υδρογόνου ή μεθανίου που παράγεται από ΑΠΕ στο δίκτυο φυσικού αερίου.

Για τις ΑΠΕ καταγράφεται μεν ο στόχος της κατάργησης των σχετικών επιδοτήσεων, αλλά όχι και των σχετικών… χρεώσεων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, με το επιχείρημα της «διατήρησης της επενδυτικής ασφάλειας που προκύπτει από τη επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς του, καθώς και τη βελτίωση της ρευστότητάς του».

Στις μεταφορές η προώθηση της ηλεκτροκίνησης αλλάζει ριζικά το τοπίο, τουλάχιστον σε ότι αφορά στις τοπικές διανομές, τη μαζική μεταφορά επιβατών και τα επιβατικά αυτοκίνητα. Νέος στόχος είναι μέχρι το 2030 το μερίδιο των ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων στις νέες ταξινομήσεις να ανέρχεται στο 30%, ενώ τίθενται και ενδιάμεσοι στόχοι στη βάση «ρεαλιστικών παραδοχών» της εγχώριας αγοράς (π.χ. οι ετήσιες ταξινομήσεις θα… ξεπεράσουν τα 150.000 οχήματα το 2022, τα 200.000 το 2026 και τα 275.000 το 2030).

Ο σταδιακός εξηλεκτρισμός του τομέα των μεταφορών είναι η πιο σημαντική πρόκληση για την επόμενη περίοδο. Όμως πρέπει να έχουν αναπτυχθεί έγκαιρα οι κατάλληλες υποδομές και το αναγκαίο κανονιστικό πλαίσιο. Σημειώνεται πάντως ότι το υψηλό αρχικό κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων συνιστά το σημαντικότερο πρόβλημα, γεγονός που έχει παρασύρει και τη βιωσιμότητα των απαιτούμενων υποδομών φόρτισης. Η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης, καθώς και η ανάπτυξη των απαιτούμενων υποδομών αποτελεί σημαντική παράμετρο και πρόκληση για την περαιτέρω προώθηση της ηλεκτροκίνησης ταυτόχρονα με τη μείωση του κόστους κτήσης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων που αναμένεται να επιταχυνθεί σύμφωνα με εκτιμήσεις της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας την περίοδο μέχρι το 2025.

Αντίστοιχα για τα βιοκαύσιμα, βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της χρήσης ελληνικών πρώτων υλών και η στήριξη εγχώριων παραγωγών βιοντίζελ (μέσω του αγροτικού τομέα, με ότι αυτό συνεπάγεται στην κατανομή της καλλιεργήσιμης γης και τις τιμές των νωπών προϊόντων).

Σημειώνεται ότι ήδη έχουν τεθεί ανώτατα όρια μέσων εκπομπών CO2 στις ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (ανά μάρκα), στα 95 γρ./χλμ. (2020), κάτω από τα 95 γρ./χλμ. (2021), 80 γρ./χλμ. (2025), 60 γρ./χλμ. (2030). Τα επίπεδα αυτά ορίζουν και τα όρια εφαρμογής κινήτρων σε κάθε χρονική περίοδο.

Το πρόβλημα της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου είναι η μεγάλη ηλικία του στόλου οχημάτων (4ος γηραιότερος στην Ευρώπη) με ποσοστό άνω του 56% από οχήματα 10-20 ετών και ποσοστό 25% να έχει υπερβεί τα 20 έτη, καθώς και η χαμηλή δυνατότητα αγοράς από τα νοικοκυριά.

Ο στόλος στην Ελλάδα εκτιμάται κατά προσέγγιση στα 5,15 εκατ. οχήματα στα τέλη του 2018, με υπολογιζόμενη αύξηση κατά 920.000 των οχημάτων μέχρι το 2030.

Η ανάγκη ρυθμιστικής παρέμβασης του κράτους αποδεικνύεται, κοιτώντας και τα παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών κρατών, στα οποία η αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων έχει ήδη ένα αξιοπρόσεκτο μέγεθος, και στα οποία εφαρμόζονται στρατηγικές προώθησης της ηλεκτροκίνησης. Τέτοια παραδείγματα κρατών είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία. Στις χώρες αυτές, προσφέρονται σημαντικά κίνητρα που μετατρέπουν την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και τη φόρτισή τους πιο ελκυστική, με αποτέλεσμα η αγορά της ηλεκτροκίνησης εκεί να παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη.

Οι άξονες για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης είναι:

* διεύρυνση της «αγοραστικής βάσης» της Ελληνικής Αγοράς, μέσω της διαφοροποίησης της καταναλωτικής ταυτότητας (προφίλ).

* αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων με «καθαρά» plug in (πρίζας) υβριδικής και αμιγώς ηλεκτρικής τεχνολογίας.

* αύξηση του υφιστάμενου 0,33% μεριδίου των ηλεκτρικών οχημάτων στην ελληνική αγορά σε τουλάχιστον 8,7% επί των νέων ταξινομήσεων εντός 5 ετών (2020-2024).

* ανάπτυξη νέου «περιβάλλοντος χρήσης» τόσο από πλευράς υποδομών όσο και παροχών (κινήτρων).

Τα κίνητρα διακρίνονται αφενός, σε αυτά που παρουσιάζουν αμιγώς οικονομικό χαρακτήρα (επιδότηση στην τιμή αγοράς, μείωση κόστους ταξινόμησης και χρήσης μέσω φορολογικών απαλλαγών, ειδική τιμολογιακή πολιτική στα προγράμματα ασφάλισης, μειωμένα διόδια, έκπτωση στην ακτοπλοΐα για το ηλεκτρικό όχημα κ.α.) και αφετέρου σε αυτά που εμφανίζουν τη μορφή κινήτρων χρήσης (είσοδος και καθημερινή κυκλοφορία εντός των μεγάλων αστικών κέντρων, ελεύθερη στάθμευση στους Δήμους που εφαρμόζεται ελεγχόμενη στάθμευση, υποστήριξη δημιουργίας δικτύων παροχής ενέργειας για την επαναφόρτιση των οχημάτων κλπ.).

Τα πρώτα κίνητρα είναι φορολογικά και αφορούν τα ηλεκτρικά ή υβριδικά εταιρικά οχήματα (αγορά ή μίσθωση):

• Θεσπίζεται πρόσθετη έκπτωση 30% της αξίας του οχήματος από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για δαπάνη μίσθωσης οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 gr/km CO2 εφόσον η λιανική προ φόρων τιμή τους δεν ξεπερνά τις 40.000 ευρώ («υπεραπόσβεση» στα μισθώματα).

• Προβλέπεται αυξημένος συντελεστής απόσβεσης 25% (απόσβεση σε 4 χρόνια) και 20% (απόσβεση σε 5 χρόνια), ανά φορολογικό έτος, για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων επιβατών (έως 9 άτομα) μηδενικών και χαμηλών ρύπων έως 50 gr/km CO2 αντίστοιχα.

• Προβλέπεται αυξημένος συντελεστής απόσβεσης 15% και 10%, ανά φορολογικό έτος, για την αγορά οχημάτων μεταφοράς επιβατών άνω των 9 ατόμων μηδενικών και χαμηλών ρύπων έως 50 gr/km CO2 αντίστοιχα.

• Προβλέπεται αυξημένος συντελεστής απόσβεσης 20% και 15%, ανά φορολογικό έτος, για την αγορά οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών και χαμηλών ρύπων έως 50 gr/km CO2 αντίστοιχα.

• Για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις, εταίρους ή μετόχους ή συγγενικά πρόσωπά τους εξαιρείται η αγοραία αξία ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων 50 gr/km CO2 από τον υπολογισμό εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, που σήμερα φορολογείται ως επιπλέον εισόδημα.

• Για την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, παρέχεται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης 30% από τα ακαθάριστα έσοδά της για την αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία των σημείων φόρτισης.

Ελέγξτε επίσης

Operating Leasing στα φορτηγά

Τις παραμέτρους μιας ρύθμισης (π.χ. άδειες Δ.Χ., φορολογικά κίνητρα κ.α.) με την οποία θα επιτραπεί …

Τα Περιοδικά μας