Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΕιδήσειςΚίνητρα εγκατάστασης μεταφορικών επιχειρήσεων σε επιχειρηματικό πάρκο

Κίνητρα εγκατάστασης μεταφορικών επιχειρήσεων σε επιχειρηματικό πάρκο

Καθορίστηκαν και δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ 195/Α/2022) οι κατηγορίες επιχειρήσεων και οι όροι με τους οποίους θα μπορούσαν να εγκατασταθούν σε οργανωμένο «επιχειρηματικό πάρκο» σύμφωνα με τον νόμο 4982/2022.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που μπορούν να εγκατασταθούν στους ειδικούς χώρους που δημιουργούνται είναι και αυτές που ασκούν δραστηριότητες εφοδιαστικής (logistics), κέντρα αποθήκευσης και διανομής, αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών που δεν αποτελούν τμήματα βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεις συνδυασμένης μεταφοράς, καθώς και εκθεσιακά κέντρα με δυνατότητα χονδρικής πώλησης εμπορευμάτων.

Για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός των επιχειρηματικών πάρκων δεν απαιτείται έγκριση ή γνωστοποίηση εγκατάστασης. Προϋπόθεση της εγκατάστασης επιχειρήσεων σε αυτά αποτελεί η χορήγηση από την εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης επιχειρηματικού πάρκου (ΕΑΔΕΠ) βεβαίωσης συμβατότητας της δραστηριότητας, ανάλογα με τον τύπο του επιχειρηματικού πάρκου και με τους όρους που το διέπουν, σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης ανάπτυξής του και το ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής. Όμοια βεβαίωση απαιτείται σε περίπτωση εκσυγχρονισμού του παραγωγικού εξοπλισμού και επέκτασης των δραστηριοτήτων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων εντός Ε.Π..

Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) δραστηριότητας η οποία εγκαθίσταται στο επιχειρηματικό πάρκο δεν απαιτούνται οι γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, εφόσον καλύπτονται από τις γνωμοδοτήσεις που δόθηκαν κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του πάρκου. Από την απαλλαγή εξαιρούνται οι γνωμοδοτήσεις για την αξιοποίηση παραγόμενης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, για την καταλληλότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται και για τα παραγόμενα προϊόντα, εφόσον αυτές απαιτούνται. Η διαδικασία της δημοσιοποίησης και διαβούλευσης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την κοινή απόφαση, εξακολουθεί να απαιτείται. Οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις κοινοποιούν στην ΕΑΔΕΠ την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητάς τους, καθώς επίσης τις τροποποιήσεις και τις ανανεώσεις της.

Οι επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα που ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του ν. 4442/2016 (Α’ 230), οι οποίες εγκαθίστανται εντός επιχειρηματικού πάρκου, απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης έγκρισης λειτουργίας και υπόκεινται σε καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας (βλ. άρθρο 5 ν. 4442/2016).

Επίσης, επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων οι οποίες εμπίπτουν στην κατηγορία «Α2» της περιβαλλοντικής κατάταξης της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) στα επιχειρηματικά πάρκα εντός της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον έχει προηγουμένως διαπιστωθεί η ολοκλήρωση των έργων υποδομής τους.

Οι επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για την υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση των ακινήτων και των λοιπών εγκαταστάσεών τους, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο κόστος μετεγκατάστασής τους.

Αν, μέσα σε πέντε έτη από τη μετεγκατάσταση, η επιχείρηση παύσει να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στο επιχειρηματικό πάρκο, υποχρεούται σε επιστροφή του ποσού της φοροαπαλλαγής με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Το ποσό που αποτελεί αντικείμενο απαλλαγής συνυπολογίζεται στο ποσό της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον η επιχείρηση ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων.

Σημειώνεται ότι πλέον τα κίνητρα του εκάστοτε ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου ισχύουν και για επιχειρήσεις που είτε έχουν εγκατασταθεί είτε πρόκειται να εγκατασταθούν ή να μετεγκατασταθούν εντός οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ